Indledning

Et barndomslandskab under ombygning

Barndom i bevægelse

Børns legekultur

Børnesyn under omvæltning

Børnepolitik

Samfundspolitik med barnet i centrum

Kulturpolitik i børnehøjde

Et kunstnerisk landskab i opbrud

Litteratur

Teater

Dans

Film

Musik

Radio og TV

Billedkunst

Kulturformidling og kulturinstitutioner under pres

Formidling?

Formidling i daginstitutioner og skoler

Formidling på folkebiblioteker

Formidling på museer

Formidling af arkitektur og design

Ny medieverden i fremvækst

Mobiler, sociale medier og computerspil

Børnekultur i det 21. århundrede

– Linjer og perspektiver

Ny viden
_

Print afsnittet

På denne side kan du finde et udvalg af den nyeste forskning, undersøgelser og statistik fra det seneste årti. Redaktionen har forsynet de enkelte titler med en kort forbrugervejledning om deres relevans i en børnekulturel sammenhæng.

Forskning og viden om børnekultur er uundværlige redskaber for at skabe en kvalificeret børnekultur. Som vi har skrevet i bogen, mangler vi stadig en universitetsuddannelse i børne- og ungdomskultur, der kan være basis for børnekultur som forskningsfelt; der kan stabilisere de få forskere indenfor området, som er spredt mellem universiteter, institutter, fag og professionshøjskoler. Og ikke mindst styrke kompetencerne hos de voksne, der arbejder med børn og kultur.

”Børnekultur i Danmark 1945-2020” indeholder tematiske litteraturlister til og med 2019. Se under de enkelte kapitler i bogen.

Har du kendskab til yderligere relevant forskning el.lign., må du meget gerne sende os besked med et link, så vi sammen kan styrke den fælles viden om børnekulturen.

På forhånd tak for hjælpen og god læselyst.

Udvalg af forskning, undersøgelser og statistik fra de senere år

Børn og unges kultur og fritid

Grib engagementet

’Grib Engagementet’ et to-årigt modelforsøg (2021-2022), funderet i Slots- og Kulturstyrelsen, med det formål at understøtte kommunernes arbejde, så flere børn og unge får adgang og lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter. Forsøget er nu afsluttet og evalueret:

https://slks.dk/omraader/kultursamarbejde/boern/temasider/grib-engagementet

https://slks.dk/omraader/kultursamarbejde/boern/temasider/grib-engagementet/slutevaluering

 

LegeKunst

Projektet LegeKunst er et tre-årigt forløb (2019-2023) med kunst i daginstitutioner. Projektet er funderet i videnscenteret Kulturprinsen og er nu afsluttet med udgivelsen af en række rapporter og artikler.

LegeKunst_evalueringsrapport.pdf (au.dk)

https://legekunst.nu/ressourcer-og-inspiration/forskningsartikler/

VIA_UC_afsluttende_rapport_forskning_LegeKunst.pdf (ucviden.dk)

 

Børnerådet

Børnerådet udgiver løbende en række mindre undersøgelser af aktuelle emner, herunder børn og unges medbestemmelse, og hvad der er godt og skidt i dagligdagen:

’HØR GODT EFTER! Kortlægning af kommunal børneinddragelse’, 2021

https://www.boerneraadet.dk/vores-viden/2021/materialer/hor-godt-efter/

’Det gode fritidsliv er venner, tid og frihed’, 2019

https://www.boerneraadet.dk/vores-viden/2019/materialer/boerneindblik-119-det-gode-fritidsliv-er-venner-tid-og-frihed/

’Pres på ungdomslivet’, 2018

https://www.boerneraadet.dk/vores-viden/2018/materialer/boerneindblik-118-pres-paa-ungdomslivet/

 

VIVE

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd sætter i denne omfattende undersøgelse fokus på børn og unges oplevelse af egen situation og dagligliv, herunder børns egne kunstneriske aktiviteter. Undersøgelsen skabte en del debat ved sin offentliggørelse:

’Børn og unge i Danmark: Velfærd og trivsel 2022’

https://www.vive.dk/media/pure/18610/14872861

 

HBSC – The Health Behavior in School-aged Children

Den danske del af WHO’s tilbagevendende undersøgelse af børns sundhed og levevilkår giver et bredt indblik i de ældre børns fysiske og mentale sundhed og syn på livet:

’Skolebørnsundersøgelsen 2022’

https://www.hbsc.dk/om-dk-hbsc.htm

https://www.hbsc.dk/rapporter.htm

 

Vifo

I denne rapport ser Videncenter for Folkeoplysning nærmere på de dele af fritidslivet, der ikke er idræt. Den viser, at særligt de voksne dyrker kreative aktiviteter i deres fritid, mens børnenes foretrukne aktivitet er musik og sang:

’Danskernes fritidsvaner 2020’, 2022

https://www.vifo.dk/nyheder/ny-rapport-fra-vifo-giver-indblik-i-danskernes-fritidsvaner/

 

Mandag Morgen – Lego Foundation

Lego Fonden har finansieret denne både kvantitative og kvalitative undersøgelse af skolebørns holdninger til deres dagligdag:

’Det gode børneliv – ifølge børnene’, 2021

https://taenketanken.mm.dk/wp-content/uploads/2021/09/Det-gode-boerneliv-ifoelge-boernene.pdf

 

Tænketanken Fremtidens Bibliotek

Tænketanken har udgivet en række undersøgelser, som sætter fokus på børn og unges læsning og brug af bibliotekerne:

’Børn og unges læsning 2021’

https://unipress.dk/udgivelser/b/b%C3%B8rn-og-unges-l%C3%A6sning-2021/

’Børn og unges læseglæde’, 2023 

https://www.fremtidensbiblioteker.dk/upl/website/brn-og-unges-lseglde/Brnogungeslsegldevidensafdkning.pdf

 

Kulturministeriets Bogpanel

Bogpanel udgav i april 2024 to nye undersøgelser af børn og unges læsekultur: ”Børn og unges læsekultur og digitaliseringens konsekvenser”, udarbejdet af Will & Agency, og ”Digitaliseringens betydning for børn og unges læsning”, udarbejdet af faglig konsulent og ph.d. Henriette Romme Larsen fra Nationalt Videncenter for Læsning:

PowerPoint-præsentation (willandagency.com)

Bogpanelet_Digitaliseringens_betydning-TG.pdf (kum.dk)

 

Børn og unges brug af digitale medier

Dansk Center for Undervisningsmiljø

’Skolen, børnene og SoMe’, 2021 beskriver, hvad et udvalg af elever og lærere fra 8. klasse synes om de sociale medier og deres brug af dem.

skoleboernogsome.pdf (dcum.dk)

 

ADD – Algoritmer, Data og Demokrati m.fl.

’Børns digitale liv – En undersøgelse af børn og unges viden om, holdninger til og adfærd i deres digitale liv’, 2022

https://algoritmer.org/boerns-digitale-liv/

 

Børns Vilkår

Børns Vilkår har i samarbejde med Medierådet for børn og unge og med tilskud fra Tryg Fonden gennemført en række undersøgelser af børnehave- og skolebørns brug af digitale medier.

’Digital Dannelse i Børnehøjde: Del 1. Børnehavebørns hverdag med digitale medier’, 2020

https://www.medieraadet.dk/files/docs/2019-04/Digital-Dannelse-Del-1.pdf

’Digital Dannelse i Børnehøjde: Del 2. Digitale medier i børnehaven’, 2020

https://www.medieraadet.dk/files/docs/2019-01/Digital_Dannelse_Del_2.pdf

’Digital Dannelse i Børnehøjde: Del 3. Skolebørns liv med digitale medier hjemme og i skolen’ 2020

https://www.medieraadet.dk/files/docs/2019-09/BV%20Digital%20dannelse%20del%203.pdf

’Digital Dannelse i Børnehøjde: Del 4. Skolebørn og dataetik’, 2020

https://www.medieraadet.dk/files/docs/2019-09/BV%20Digital%20dannelse%20del%204.pdf

’Børns digitale fællesskaber’, 2022

https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2022/10/Boerns-Vilkaar-og-TrygFonden-Boerns-Digitale-Faellesskaber-FINAL.pdf

 

DPU Aarhus Universitet   

’Hvem sidder dér bag skærmen… og hvem hjælper? National kortlægning af brugen af digitale medier i børnehaver og vuggestuer’, 2022

https://dpu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/E-boeger/Ebog_-_Hvem_sidder_der_bag_skaermen.pdf

 

Det Danske Filminstitut

’Vidste du? Om de 7-14-åriges film- og serieforbrug’, 2020

https://www.dfi.dk/nyheder/vidste-du-om-de-7-14-aariges-film-og-serieforbrug

 

 

Kulturvaner og kulturpolitik

Kulturvaner / Danmarks Statistik

’Danmarks Statistiks Statistikbank 2018’ bringer her en lang række data om befolkningens kulturvaner. Desværre indgår børn og unge ikke i datamaterialet.

https://kum.dk/ministeriet/kulturtal-og-statistik/danskernes-kulturvaner

 

’Danskernes kulturvaner 2012’ er DS’s seneste afdækning af befolkningens kulturvaner. Desværre uden børn og unge som målgruppe.

https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/2012/Bogen_danskernes_kulturvaner_pdfa.pdf

 

DR Medieforskning

’Medieudviklingen 2022’ er Danmarks Radios årligt tilbagevendende afdækning af befolkningens mediebrug. 2022-udgaven viser et markant skift i brugen af forskellige medietyper.

https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/medieforskning/medieudviklingen/2022

file:///C:/Users/janhe/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/c9d4be1a-7519-4ffd-8329-9acda12e75dc/medieudviklingen2022_a50af9a5%20(1).pdf

 

Musikhandlingsplan 2019-2022

I ’Musikhandlingsplanen 2019-2022’ stilles der skarpt på projekter, der får musikken ud til børn. Hvor børnenes møde med forskelligartet musik sker gennem deres egen udfoldelse med musikken.

https://kum.dk/ministeriet/udgivelser/musikhandlingsplan-2019-2022

Musikskolernes aktiviteter 2023

Danmarks Statistik har i april 2024 udsendt nye tal om landets musikskoler, deres aktiviteter og elevsammensætning. DS’s statistikbank er samtidig blevet opdateret med de seneste tal:

NYT: Stigende aktivitet i musikskolernes øvrige kunstfag – Danmarks Statistik (dst.dk)

Elevers aktiviteter på musikskoler efter kommune, fag, alder og køn – Statistikbanken – data og tal